Hst9 Organische stoffen

 • additie: Een additie is een reactie waarbij atomen of atoomgroepen toegevoegd worden aan een onverzadigde verbinding.
 • alcohol: Alcoholen zijn koolstofverbindingen met als functionele groep
 • aldehyden :zijn koolstofverbindingen met als functionele groep een eindstandige carbonylgroep (-CHO).
 • alkaan: Alkanen zijn verzadigde acyclische koolwaterstoffen.
 • alkeen: Alkenen zijn acyclische koolwaterstoffen met één dubbele binding.
 • alkyn: Alkynen zijn acyclische koolwaterstoffen met één drievoudige binding.
 • alkylgroep:Een alkylgroep is een atoomgroep met één waterstof minder dan het corresponderende n-alkaan.
 • amide: Amides zijn koolstofverbindingen met als functionele groep de amidegroep (-CONH2).
 • amine: Amines zijn koolstofverbindingen met als functionele groep de aminegroep (-NH2)
 • aromaat: Aromaten zijn moleculen met een vlakke ringstructuur die afwisselend enkelvoudige en dubbele bindingen bevatten.
 • carbonylgroep: De carbonylgroep is de functionele groep van aldehyden en ketonen.
 • carbonzuur:De carbonzuren zijn koolstofverbindingen met als functionele groep de carboxylgroep (-COOH)
 • carboxylgroep: De carboxylgroep is de functionele groep van de carbonzuren.
 • chiraal koolstofatoom: Een chiraal koolstofatoom is een koolstofatoom waaraan vier verschillende atomen en/of atoomgroepen zijn gebonden.
 • cis-transisomerie: Cis-transisomerie is een soort van isomerie die kan optreden bij een dubbele koolstof-koolstofbinding.
 • condensatie: Een condensatie is een reactie waarbij twee grotere substraatmoleculen binden met afsplitsing van een klein anorganisch molecule.
 • cycloalkaan: Cycloalkanen zijn verzadigde cyclische koolwaterstoffen.
 • degradatie:Een degradatie is een reactie waarbij een molecule afgebroken wordt tot kleinere moleculen.
 • elektrofiel: Een elektrofiel deeltje is een deeltje dat een elektronenpaar kan binden. Het is een elektronenpaaracceptor.
 • elektrofiele reactie: Een elektrofiele reactie is een reactie waarbij een elektrofiel aanvalt op een plaats in een molecule met een hoge elektronendichtheid.
 • eliminatie: Een eliminatie is een reactie waarbij atomen of atoomgroepen worden onttrokken aan een verbinding.
 • ester:Esters zijn koolstofverbindingen met als functionele groep de estergroep (-COO-).
 • ether: De ethers zijn koolstofverbindingen met als functionele groep een zuurstofatoom dat gelegen is tussen twee koolstofatomen.
 • functie-isomerie:Functie-isomerie is een soort van isomerie waarbij de moleculen van elkaar verschillen door de functionele groep.
 • halogeenalkaan: Halogeenalkanen zijn koolstofverbindingen met als functionele groep een halogeen.
 • heterolytische bindingsdoorbraak: Bij een heteterolytische bindingsdoorbraak krijgt één elektron beide bindingselektronen. Er ontstaan een anion en een kation.
 • homolytische bindingsdoorbraak: Bij een homolytische bindingsdoorbraak krijgt elk atoom één bindingselektron.
 • hydroxylgroep: De hydroxylgroep is de functionele groep van de alcoholen.
 • initiatie: De initiatie is de eerste stap in een radicalaire reactie waarbij een  homolytische bindingsdoorbraak optreedt.
 • ionaire reactie:Een ionaire reactie is een reactie met een heterolytische bindingsdoorbraak.
 • isomerie: Isomerie is het voorkomen van moleculen met dezelfde brutoformule, maar die van elkaar verschillen door de wijze waarop die atomen onderling verbonden of ruimtelijk geschikt zijn.
 • ketenisomerie: Ketenisomerie is een soort van isomerie waarbij de moleculen verschillen door de plaats van de vertakking van de koolstofketen.
 • keton: Ketonen zijn koolstofverbindingen met als functionele groep een niet-eindstandige carbonylgroep.
 • koolstofverbinding: Organische stoffen of koolstofverbindingen zijn stoffen die hoofdzakelijk in de levende natuur voorkomen.
 • koolwaterstof: Een koolwaterstof is een verbinding waarin uitsluitend koolstof- en waterstofatomen zitten.
 • mesomerie: Bij mesomerie veranderen de valentie-elektronen van plaats, zodat hun verdeling niet door één lewisformule kan beschreven worden.
 • monofunctionele C-verb: Monofunctionele koolstofverbindingen zijn koolstofverbindingen die één functionele groep bezitten.
 • n-alkaan: n-alkanen zijn alkanen waarvan de koolstofketen niet vertakt is.
 • negatief inductief effect, -I: Een negatief inductief effect wordt veroorzaakt wanneer bepaalde atomen of atoomgroepen in een molecule elektronen naar zich toe- trekken.
 • normaalalkaan: n-alkaan.
 • nucleofiel: Een nucleofiel is een deeltje dat beschikt over een vrij elektronenpaar.
 • nucleofiele reactie: Een nucleofiele reactie is een reactie waarbij een nucleofiel aanvalt op een plaats in een substraat met een lage elektronendichtheid
 • onverzadigde KWS: Onverzadigde koolwaterstoffen zijn koolwaterstoffen met minstens één meervoudige binding.
 • optische isomerie: Optische isomerie is een soort van isomerie die optreedt bij moleculen met een chiraal koolstofatoom.
 • organische stof: koolstofverbinding
 • plaatsisomerie: plaatsisomerie is een soort van isomerie waarbij de moleculen verschillen door de plaats van de functionele groep of meervoudige binding
 • polyfunctionele C-verb: Polyfunctionele koolstofverbindingen zijn koolstofverbindingen die meerdere, al dan niet verschillende, functionele groepen bevatten
 • positief inductief effect, +I:Een positief inductief effect wordt veroorzaakt wanneer bepaalde atomen of atoomgroepen in een molecule elektronen van zich weg duwen.
 • propagatie: De propagatie is de tweede stap in een radicalaire reactie waarbij radicalen reageren met het substraat en op deze manier nieuwe radicalen vormen.
 • radicaal:Een radicaal is een atoom of atoomgroep met een oneven aantal elektronen.
 • radicalaire reactie: Een radicalaire reactie is een reactie met een homolytische bindingsdoorbraak.
 • reactiemechanisme: Een reactiemechanisme vermeldt de verschillende stappen in een reactie.
 • reactietype: Een reactietype is een algemene omschrijving van de wijziging van het substraat bij een reactie.
 • reagens (organische): Het reagens in een organische reactie is de kleine beweeglijke molecule die aanvalt op het substraat
 • regel van Markovnikov: De regel van Markovnikov stelt dat bij de additie van een waterstofhalogenide of water het H-atoom terecht komt op het C-atoom dat al verbonden is met het grootste aantal H-atomen.
 • regel van Zaitsev: De regel van Zaitsev stelt dat bij de eliminatie het meest  gesubstitueerde alkeen gevormd wordt.
 • skeletnotatie: De skeletnotatie is een voorstellingswijze van organische moleculen door middel van een gekartelde lijn en eventueel functionele groepen.
 • stereoisomerie: Stereo-isomerie is een soort van isomerie waarbij de moleculen van elkaar verschillen door een verschillende ruimtelijke ordening
 • structuurisomerie: Structuurisomerie is een soort van isomerie waarbij de moleculen van elkaar verschillen door een verschillende volgorde van de atomen.
 • substitutie: Een substitutie is een reactie waarbij een atoom of atoomgroep vervangen wordt door een ander atoom of atoomgroep.
 • substraat: Het substraat bij een organische reactie is de grotere organische molecule die de verandering ondergaat.
 • terminatie: De terminatie is de derde stap in een radicalaire reactie waarbij twee radicalen met elkaar combineren.
 • verkorte structuurformule: Met de verkorte structuurformule teken je de structuurformule met alle atoombindingen en functionele groepen. De C-H bindingen vervang je door -CH-, -CH2- of -CH3-, afhankelijk van het aantal gebonden waterstofatomen.
 • zaagtandnotatie: skeletnotatie

Aanmelden

4 × 5 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »