Hst7 Anorganische stoffen

 • anorganische stof: Anorganische stoffen of minerale stoffen zijn stoffen die hoofdzakelijk voorkomen in de niet-levende natuur.
 • base: Basen zijn deeltjes die een proton kunnen opnemen. Het zijn protonacceptoren.
 • binair zout: Een binair zout is een zout waarvan de zuurrest afkomstig is van een binair zuur.
 • binair zuur: Binaire zuren zijn zuren die uit twee elementen bestaan: waterstof en een niet-metaal.
 • dubbelzout: Dubbelzouten zijn zouten waarbij twee soorten metaalionen zijn gebonden aan één soort zuurrestion.
 • functionele groep:Een functionele groep of karakteristieke groep is een atoom of atoomgroep die de gemeenschappelijke chemische eigenschappen van een stofklasse bepaalt.
 • hydraat: Hydraten zijn zouten waar in het rooster kristalwater opgesloten zit.
 • hydroxide: De hydroxiden zijn ionverbindingen tussen een metaalion en één of meerdere hydroxide-ionen.
 • karakteristieke groep: Functionele groep
 • meerwaardige basen: Meerwaardige basen zijn basen waarbij per molecule meer dan één proton kan worden opgenomen.
 • meerwaardige zuren: Meerwaardige zuren zijn zuren waarbij per molecule meer dan één proton kan worden afgestaan.
 • metaaloxide: Metaaloxiden zijn ionverbindingen tussen metaalionen en oxide-ionen.
 • minerale stof: Anorganische stof.
 • niet-metaaloxide: Niet-metaaloxiden zijn atoomverbindingen van niet-metaalatomen  en zuurstofatomen.
 • oxide: Oxiden zijn binaire verbindingen die zuurstof bevatten.
 • oxozuur:Een oxozuur is een zuur dat bestaat uit drie elementen: waterstof, een centraal niet-metaal en zuurstof.
 • stamzuren: Stamzuren zijn ternaire zuren waarvan de systematische naam eindigt op –AAT.
 • stocknotatie: Bij de stocknotatie maak je gebruik van oxidatiegetallen in de systematische naam
 • stofklasse: Een stofklasse is een groep stoffen die gemeenschappelijke chemische eigenschappen hebben.
 • systematische naam: De systematische naam van een stof is de naam van die stof die volgens internationale afspraken stapsgewijs wordt opgebouwd.
 • ternair zout: Een ternair zout is een zout waarvan de zuurrest afkomstig is van een ternair zuur.
 • ternair zuur: oxozuur
 • triviale naam: De triviale naam of gebruiksnaam van een stof is de naam die in het dagelijks leven gebruikt wordt.
 • waardigheid: De waardigheid van een zuur of een base is het aantal waterstofionen of hydroxide-ionen die het zuur of de base kan vormen.
 • waterstofzout: Waterstofzouten zijn zouten waarbij aan de zuurrest nog één of meerdere waterstofatomen zijn gebonden.
 • zout: Zouten zijn ionverbindingen tussen één of meerdere metaal- of ammoniumionen en één of meerdere zuurrestionen.
 • zuur: Zuren zijn deeltjes die een proton kunnen afgeven. Het zijn protondonoren

Aanmelden

4 × vijf =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »