Hoofdstuk 12 – Film oefenvideo’s

Redoxreacties

Oefenivideo's youtube
Oefeningvideo's olympiades, ingangsexamens
 1. In welke reeks zijn de moleculen O2, H2O, OF2 en H2O2 van links naar rechts gerangschikt volgens stijgend oxidatiegetal van zuurstof?

2. De halfcellen van een galvanische cel bevatten bij 25 °C respectievelijk een SnCl2-oplossing (c = 1,0 mol.L-1) met hierin een Sn-elektrode en een Ni(NO3)2-oplossing (c = 1,0 mol.L-1) met hierin een Ni-elektrode.

Gegeven zijn de E°-waarden bij 25°C voor volgende halfreacties:

Sn2+ (aq) + 2 e       ⇌     Sn (s)                                 E° = – 0,14 V

Ni2+ (aq) + 2 e  ⇌     Ni (s)                                        E° = – 0,23 V

 Welke uitspraak in verband met de concentratie van de Ni2+-ionen en de aard van de Ni-elektrode is correct wanneer de cel stroom levert?

 

 

[Ni2+]

Ni-elektrode

<A>

neemt af

kathode

<B>

neemt af

anode

<C>

neemt toe

kathode

<D>

neemt toe

anode

 

3. Lachgas (N2O) kan worden bereid door verhitten van ammoniumnitraat met ijzer als katalysator.

                                Fe

NH4NO3         –>                          N2O  + 2 H2O

Welk deeltje vervult de rol van oxidator bij de deze bereiding van lachgas?

 <A>    H2O

<B>    Fe

<C>        NO3

<D>        NH4+

4. In welke verbinding heeft mangaan het oxidatiegetal +III?

 

5. In een 0,25 mol L-1 oplossing van de base strychnine (rattenvergif, C21H22N2O2) is bij 25°C de [𝑂𝐻]= 7,0.10-4 mol L-1. Welke waarde heeft de baseconstante Kb van strychnine bij 25°C? 

<A>

2,0.10-6

<B>

6,7.10-4

<C>

2,7.10-3

<D>            2,5.10-1

6. Hieronder staan vier reactievergelijkingen:

Welke van deze reacties zijn redoxreacties?

 

7. Wat is de formule van het terbiumsulfaat waarin de terbiumionen hetzelfde oxidatiegetal bezitten als in Tb2(HPO4)3?

<A>      Tb2SO4

<B>      TbSO4)

<C>      Tb2(SO4)3

<D>      Tb(SO4)2

8. Gegeven is de niet-uitgebalanceerde redoxreactie:

…ClO3–     + …I2     + … H2 O            …IO3–      + … +… Cl   + … H+

 

Hoeveel elektronen worden er in totaal uitgewisseld wanneer deze redoxreactie met zo klein mogelijke gehele coëfficiënten uitgebalanceerd wordt?

<A>

6

<B>

12

<C>

24

<D>

30

 

Eigen oefenvideo's

2.Voorspel het verloop van de volgende reacties. Noteer eveneens de deeltjes van de mogelijke reactieproducten:

 1. Sn + H3O+  –>  Sn2+  +  H2  +  H2O    
 2. Cu + Br2 –> Cu2+  +  Br       
 3. H2S + Fe3+ –> S + Fe2+          
 4. I+ Cr2O72-     –>  I2  + Cr3+        
 5. Mg + Br2 –> Mg2+ + 2 Br    
 6. Sn2++ Hg2+      –> Sn4+  + Hg+      
 7. KBr + H2SO4 –> Br2  +  SO2   
 8. Mn2+ + I   –>    MnO2 + I–      
 9.  Zal de reactie  2  Br  +  S  +  2  H+    –> Br2  +  H2S spontaan doorgaan?
 10.  Wat gebeurt er als we NO3 en Mn2+  samenvoegen ?
 11.  Kan Mn2+ geoxideerd worden door H2O2 ? 

   

  Titraties

1.  0,125 g K2Cr2Owordt in zuur milieu opgelost met een overmaat KI. De hoeveelheid vrijgekomen I2 wordt getitreerd met 24.7 ml       Na2S2O3-oplossing. Bereken de concentratie van de thiosulfaatoplossing.

2.  12,00 g waspoeder wordt opgelost in 250.0 ml water. Aan 50.0 ml hiervan voegt men een overmaat KI toe. De oplossing wordt aangezuurd met azijnzuur. Bij een titratie met Na2S2O3(c= 0.0510 mol/l) wordt 16.2 ml verbruikt. Bereken het massaprocent actieven Cl2 in dit waspoeder.

3. Uit een monster met een massa van 00 g wordt zwavel vrijgemaakt in de vorm van H2S. Dit wordt met 16.2 ml I2-oplossing (c=0.0490 mol/l) getitreerd. Bepaal het massaprocent zwavel.

4. Men wil een KMnO4-oplossing ijken. Hiertoe weegt men 580 g oxaalzuur en lost dit op in water. De oplossing wordt aangelengd tot 100.0 ml. 10.0 ml van deze oplossing reageert met 18.7 ml KMnO4-oplossing. Bereken de concentratie van de KMnO4-oplossing.

5. 1,523 g van een staal CuSO4.xH2O wordt opgelost in water en aangelengd tot 100.0 ml. Aan 20.0 ml hiervan voegt men een overmaat KI toe. Er blijkt 23.9 ml Na2S2O3-oplossing (c=0.0510 mol/l) nodig te zijn om het vrijgekomen I2 te titreren. Bereken het watergehalte en de formule van het hydraat.

 1.  

 

 

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »