0 items

steekkaarten

Aminosulfonzuur

Aminosulfonzuur

STOF AMINOSULFONZUUR wolfram STOCKBEHEER Formule: HSO3NH2 Molecuulmassa: 97,09 Plaats in de stock: 36C H-zinnen H 319-315-412  Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen....
Ammoniak

Ammoniak

STOF AMMONIAK wolfram STOCKBEHEER Formule: NH3 Molecuulmassa: 17,03 Plaats in de stock: 42wikipedia H-zinnen H 221-331-314-400  Ontvlambaar gas. Giftig bij inademing. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen....
Ammoniumbromide

Ammoniumbromide

Ammoniumbromide STOF wolfram STOCKBEHEER Formule: NH4Br Molecuulmassa: 97,94 g/mol  wikipedia H-zinnen / P-zinnen / Klein etiket Klein etiket iPad MSDS-sheet   EXPERIMENTEN   FILMS QUIZZEN SPELLEN CARTOON ANIMATIES SIMULATIES APPS WEB2.0 KINDEREN EN CHEMIE...
Ammoniumcarbonaat

Ammoniumcarbonaat

STOF AMMONIUMCARBONAAT wolfram   STOCKBEHEER Formule: (NH4)2CO3 Molecuulmassa: 96,09 Plaats in de stock: 13B wikipedia H-zinnen H302 Schadelijk bij inslikken. P-zinnen P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. COS brochure...
Ammoniumceriumnitraat

Ammoniumceriumnitraat

STOF AMMONIUMCERIUMNITRAAT STOCKBEHEER Formule: (NH4)2Ce(NO3)6 wolfram Molecuulmassa: 548,23 Plaats in de stock: 13B wikipedia H-zinnen H 272-302-318  Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. P-zinnen P 210-305+351+338 ...
Ammoniumchloride

Ammoniumchloride

STOF AMMONIUMCHLORIDE wolfram   STOCKBEHEER Formule: NH4Cl Molecuulmassa:53,49 Plaats in de stock: 13Cwikipedia H-zinnen H 302-319 Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P-zinnen P 301+312-305+351+338 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een...
translate »