Ammoniak

STOF AMMONIAK

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: NH3
Molecuulmassa: 17,03
Plaats in de stock: 42wikipedia

H-zinnen
H 221-331-314-400  Ontvlambaar gas. Giftig bij inademing. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen.

P-zinnen
P 210-261-273-280-305+351+338-310  Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

COS-brochure

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »