0 items

steekkaarten

Aldehyde – Carbonylgroep

Aldehyde – Carbonylgroep

BEGRIP ALDEHYDEN CARBONYLGROEP bron DEFINITIE EN LEERPLAN aldehyden zijn koolstofverbindingen met als functionele groep een eindstandige carbonylgroep (-CHO). carbonylgroep: De carbonylgroep is de functionele groep van aldehyden en ketonen. def carbonylgroep wikipedia...
Alizarine

Alizarine

STOF ALIZARINE wolfram STOCKBEHEER Formule: C14H8O4 Molecuulmassa: 240,22 Plaats in de stock: 12A wikipedia H-zinnen H302-H319 Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P-zinnen P280-P301+P312-P305+P351+P338 Beschermende handschoenen/beschermende...
Alkaliblauw

Alkaliblauw

STOF ALKALIBLAUW STOCKBEHEER Formule: / Molecuulmassa: / Plaats in de stock: 12A H-zinnen H225-304-315-336-361d-373 Licht ontvlambare vloeistof en damp.Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan...
Alkalimetalen

Alkalimetalen

BEGRIP ALKALIMETALEN bron DEFINITIE  LEERPLAN alkalimetalen: De alkalimetalen zijn de elementen die in de eerste hoofdgroep van het PSE staan. def  alkalimetalen wikipedia alkalimetalen   EXPERIMENTEN KOH schilfers reageren met koolstofdioxide uit de lucht...
Alkanen – n-alkanen

Alkanen – n-alkanen

BEGRIP ALKANEN n-ALKANEN bron DEFINITIE  LEERPLAN alkaan: Alkanen zijn verzadigde acyclische koolwaterstoffen. def alkaan wikipedia alkaan   EXPERIMENTEN Aardappelkanon Bromering van pentaan De functie van een kaarswiek Gefractioneerde destillatie van ruwe aardolie...
Alkenen

Alkenen

BEGRIP ALKENEN                                                                                                                                                                 bron   DEFINITIE  LEERPLAN alkeen: Alkenen zijn acyclische koolwaterstoffen met één dubbele...
translate »