Kies pagina               

Reactie tussen Mg, natriumsulfiet in zuur milieu

1.Onderzoeksvraag

Welke stof wordt er gevormd als we natriumsulfiet met magnesium laten reageren in een zuur milieu. Hoe kunnen we dit aantonen?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

 • Zout: Zijn ion-verbindingen tussen één of meer metaalionen en één of meer zuurresten.
 • Zuur: zijn atoomverbindingen tussen één of meer waterstofatomen en een zuurrest. Het waterstofatoom kan afsplitsen als een waterstofion of proton (H+). De functionele groep in een zuur is het waterstofion,.
 • Redoxreacties: is een reactie tussen atomen, moleculen en/of ionen waarbij elektronen worden uitgewisseld. De term redox is een samenstelling van de begrippen reductie en oxidatie.

b.Materiaal + stoffen

 • Proefbuis
 • Proefbuisrek
 • Indicator papiertje (loodacetaat)
 • Pipet
 • Bekerglas
 • 0,01 mol/l Natriumsulfietoplossing
 • 1 mol/l Zwavelzuuroplossing
 • Magnesiumlint

 c.Opstelling (foto)

d.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

Plaats een stukje magnesiumlint (5 cm) in een mengsel van 3 ml 0,01 mol/l natriumsulfietoplossing en 1 ml 1 mol/l zwavelzuuroplossing. Houd een stukje indicator papier van loodacetaat in de buis.

b.Waarneming (+ foto’s)

Er treedt een duidelijk gasontwikkeling op en het indicatorpapiertje met loodacetaat indicator wordt bruinzwart.

Geur H2S duidelijk waarneembaar, ruikt als rotte eieren.

4.Reflecteren

Mg + H2SO4    –>          MgSO4 + H2

3 Mg(s) + 8 H3O+(aq) + SO2-3 (aq)           –>                            3 Mg2+(aq) + H2S(g) + 11 H2O(l)

Pb2+(aq) + H2S(g) + 2H2O (l)        –>                       PbS(s) + 2H3O+(aq)

Zwart

Loodacetaatpapier voor het aantonen van waterstofsulfide (H2S) en sulfide-ionen   (S2-)

 

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »