Fehling’s B reagens

 

STOF FEHLING’S B REAGENS

STOCKBEHEER

Formule: /
Molecuulmassa: /
Plaats in de stock: 12B

wikipedia

H-zinnen
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P-zinnen
P280-305+351+338-310 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. Onmiddelijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »