Natriumchloriet

STOF NATRIUMCHLORIET

wolfram

STOCKBEHEER  Formule: NaClO2
Molecuulmassa: 90,44
Plaats in de stock: 23C

wikipedia

H-zinnen
H272-301-310+330-314-400 Kan brand bevorderen; oxiderend. Giftig bij inslikken. Dodelijk bij contact met de huid en bij inademing Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen.

P-zinnen
P220-260-273-280-284-301+310 Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren. Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Adembescherming dragen.NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »