Kaliumthiocyanaat

STOF KALIUMTHIOCYANAAT

wolfram

STOCKBEHEER Formule: KSCN
Molecuulmassa: 97,18
Plaats in de stock: 17Bwikipedia

H-zinnen
H332-312-302-412-EUH032 SChadelijk bij inademing.Schadelijk bij contact met de huid. Schadelijk bij inslikken. Schadelijk voor in het water leven organismen, met langdurige gevolgen. Vormt een zeer giftig gas in cantact met zuren.

P-zinnen
P273-302+352-312 Voorkom lozing in het milieu. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »