Uranylacetaat

STOF

wolfram

STOCKBEHEER
Formule:  C4H6O6UMolecuulmassa: 152,15 g/mol
wikipedia 

H-zinnen: 330-300-373-411

Dodelijk bij inademing. Dodelijk bij inslikken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen: 260-264.1-273-284-301+310

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Klein etiket
Klein etiket iPad

 

 

EXPERIMENTEN

 

 

FILMS

 

QUIZZEN

 

SPELLEN

 

CARTOON

 

ANIMATIES SIMULATIES

 

APPS

 

WEB2.0

 

KINDEREN EN CHEMIE

 

Aanmelden

12 + elf =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »