Thiomersal

STOF

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: C9H9HgNaO2S
Molecuulmassa: 404,81 g/mol 

wikipedia

H-zinnen: 330-310-300-373-410

Dodelijk bij inademing. Dodelijk bij contact met de huid. Dodelijk bij inslikken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen: 273-280.1+3-301+310-302+352-304+340

Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

 

Klein etiket
Klein etiket iPad

MSDS-sheet

 

 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

 

QUIZZEN

 

SPELLEN

 

CARTOON

 

ANIMATIES SIMULATIES

 

APPS

 

WEB2.0

 

KINDEREN EN CHEMIE

Aanmelden

11 − 4 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »