Kies pagina               

Pentaan-1-ol

STOF

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: C5H12O
Molecuulmassa: 88,15 g/mol
wikipedia  

H-zinnen: 226-332-335-315

Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie.

P-zinnen: 302+352-312

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

Klein etiket
Klein etiket iPad

MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »