Hoofdstuk 7 – Film

Begrippen

Reactie metaal en niet-metaal
Reactie metaal en zuur
Oplossen ammoniak
Reactie metaaloxide
Toepassingen
Eigenschappen van metalen
  water zuurstof zoutzuur
Koper Cu Cu Cu
Ijzer   Fe Fe
Goud     Au
Magnesium Mg Mg Mg
Tin     Sn
Calcium Ca Ca Ca
Natrium Na Na Na
Kalium K K K
Aluminium   Al Al
Lood   Pb Pb
Lithium Li Li Li
Rubidium Rb Rb  
Strontium Sr Sr Sr
Cesium Cs    
Barium Ba Ba  
Reacties tussen metalen en niet-metalen
 
  Cl2 S I2 N2 Br2
Na NaCl Na2S NaI   NaBr
Cu CuCl2 CuS CuI2    
Fe FeCl2 FeS FeI2   FeBr2
Zn ZnCl2 ZnS ZnI2    
Mg MgCl2 MgS MgI2   MgBr2
Al AlCl3 Al2S3 AlI3   AlBr3
Li LiCl   LiI Li3N  
P4 PCl5       PBr3
K KCl       KBr
Reacties tussen niet-metalen
  O2 H2 N2 Cl2 C P4 Si S Br2
zwavel S     S S S      
fosfor P     P       P P
koolstof C             C  
silicium Si                
waterstofgas H   H H          
chloorgas Cl Cl       Cl   S  
stikstofgas   N              
zuurstofgas   H   Cl C P O S  
dibroom           P
4. Reacties met magnesium

Aanmelden

5 × vijf =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »