Hex-1-een

STOF

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: C6H12
Molecuulmassa: 84.162 g/mol

 

H-zinnen: 225-304

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

P-zinnen: 210-243-301+310-331

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. GEEN braken opwekken.

Klein etiket
Klein etiket iPad

MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

Aanmelden

twee − 1 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »