Xyleen

STOF XYLEEN

wolfram

STOCKBEHEER

Formule: (CH3)2-C6H4

Molecuulmassa: 106,17
Plaats in de stock: 51B

wikipedia

H-zinnen
H226-332-312-315 Ontvlambare  vloeistof en damp. Schadelijk bij inademing. Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt huidirritatie.

P-zinnen
P302+352-312 Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »