Trichloormethaan

 

STOF TRICHLOORMETHAAN

wolfram

CHLOROFORM

STOCKBEHEER

Formule: CHCl3
Molecuulmassa: 119,38
Plaats in de stock:52A

wikipedia

H-zinnen
H 351-302-373-315 Verdacht van het veroorzaken van kanker. Schadelijk bij inslikken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Veroorzaakt huidirritatie.

P-zinnen
P 301+312-302+352-308+313
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

translate »