Isobutanol

 

STOF ISOBUTANOL

 

wolfram

STOCKBEHEER

Formule:(CH3)2CHCH2OH
Molecuulmassa:74,12
Plaats in de stock:51A

wikipedia

H-zinnen
H 226-335-315-318-336 Ontvlambare vloeistof en damp. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P-zinnen
P 210-302+352-304+340-305+351+338 Verwijderd houden van warmte/vonken/open
vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water
en zeep wassen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en
laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

translate »