Nikkelnitraathexahydraat

STOF NIKKELNITRAATHEXAHYDRAAT

wolfram

STOCKBEHEER

Formule: Ni(NO3)2.6H2O

Molecuulmassa: 290,81
Plaats in de stock: 25C

wikipedia

H-zinnen
H 272-350i-341-360D-372-332-302-318-315-317-410  Kan brand bevorderen; oxiderend. Kan kanker veroorzaken bij inademing. Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. Kan het ongeboren kind schaden. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Schadelijk bij inademing. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen
P 201-261-273-280.1+3-308+313  Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »