Natriumpyrosulfiet

STOF NATRIUMPYROSULFIET

wolfram

 

STOCKBEHEER

Formule: Na2S2O5
Molecuulmassa: 190,1
Plaats in de stock: 24A

H-zinnen
H302-318-EUH031 Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Vormt giftig gas in contact met zuren. 

P-zinnen
P280.1+3-301+312-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzicht afspoelen met water gedurende enkele minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. 

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

       

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »