Natriumfluoride

STOF NATRIUMFLUORIDE

wolfram

STOCKBEHEER

Formule: NaF
Molecuulmassa: 41,99
Plaats in de stock: 24B

wikipedia

H-zinnen
H301-319-315-EUH032 Giftig bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.

P-zinnen
P301+310-302+352-305+351+338: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzicht afspoelen met water gedurende enkele minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

COS brochure

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »