Kaliumbromaat

STOF KALIUMBROMAAT

wolfram

STOCKBEHEER

Formule: KBrO3
Molecuulmassa: 167,01
Plaats in de stock: 16C

wikipedia

H-zinnen
H 271-350-301  Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend. Kan kanker veroorzaken. Giftig bij inslikken.

P-zinnen
P 201-281-301+310  Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »