Ammoniumthiocyanaat

STOF AMMONIUMTHIOCYANAAT

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: NH4SCN
Molecuulmassa: 76,12
Plaats in de stock: 14B

wikipedia

H-zinnen
H 332-312-302-412-EUH032  Schadelijk bij inademing. Schadelijk bij contact met de huid. Schadelijk bij inslikken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.

P-zinnen
P 273-302+352-312  Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »