stof aluminiumchloride

STOF ALUMINIUMCHLORIDE

wolfram

ALUMINIUMTRICHLORIDE

STOCKBEHEER  Formule: AlCl3.6H2O
Molecuulmassa:241,43
Plaats in de stock: 13A

wikipedia

H-zinnen
H 314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P-zinnen
P 260-280-301+330+331-305+351+338 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet
inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen
verwijderen. Blijven spoelen.

COS brochure

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

translate »