Lood(II,IV)oxide

STOF LOOD(II,IV)OXIDE

 

wolfram

LOODMENIE

 

STOCKBEHEER

Formule: Pb3O4
Molecuulmassa: 685,6
Plaats in de stock: 18C

wikipedia

H-zinnen
H 360Df-332-302-373-410 Kan het ongeboren kind schaden. Kan mogelijks de vruchtbaarheid schaden. Schadelijk bij inademing. Schadelijk bij inslikken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen
P 201-273-308+313-314  Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

COS-brochure

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »