Methanol

STOF METHANOL

wolfram

STOCKBEHEER

Formule: CH3OH
Molecuulmassa:32,04
Plaats in de stock: 51B

wikipedia

H-zinnen
H 225-331-311-301-370 Licht ontvlambare vloeistof en damp. Giftig bij inademing. Giftig bij contact met de huid. Giftig bij inslikken. Veroorzaakt schade aan organen.

P-zinnen
P 210-233-280.1+3+7-301+310-302+352 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen en in afzuigkast werken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »