Cadmiumacetaat

STOF

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: Cd(CH3COO)2
Molecuulmassa: 230,4990 g/mol

wikipedia

 

H-zinnen: 332-312-302-410

Schadelijk bij inademing. Schadelijk bij contact met de huid. Schadelijk bij inslikken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen: 273-302+352-312

Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Klein etiket
Klein etiket iPad

MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

Aanmelden

5 × 1 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »