Kies pagina               

Butanon

STOF

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: C4H8O
Molecuulmassa: 72,11 g/mol 

wikipedia

H-zinnen: 225-319-336-EUH066

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

P-zinnen: 210-305+351+338-403+233

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Klein etiket
Klein etiket iPad

MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »