Blauwzuur

STOF BLAUWZUUR

STOCKBEHEER
Formule: HCN
Molecuulmassa:27.0253
Plaats in de stock:wikipedia

wolfram

H-zinnen

H 224-330-410
Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. Dodelijk bij inademing. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen
P 210-260-273-280.1+3+6+7-304+340-310-405
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen, oogbescherming en ademhalingsbescherming dragen en in afzuigkast werken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. Achter slot bewaren.

Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

translate »