Benzaldehyde

STOF BENZALDEHYDE

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: C7H6O
Molecuulmassa:  106,13 g/mol
Plaats in de stock: 
H-zinnen:302
Schadelijk bij inslikken.
P-zinnen:301+312
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
translate »