STOF Aluminiumacetaat (basisch)

 

 

 

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: C4H7AlO5
Molecuulmassa: 162,077 g/mol
 H-zinnen
H: 318-410
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen..
P-zinnen
P:273-280.3
Voorkom lozing in het milieu. Oogbescherming dragen.
EXPERIMENTEN
FILMS
QUIZZEN
SPELLEN
CARTOON
ANIMATIES SIMULATIES
APPS
WEB2.0
KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »