0 items
STOF ARSEEN(III)OXIDE

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: As2O3
Molecuulmassa:197,84 g/mol
Plaats in de stock: 

H-zinnen: 350-300-314-410

Kan kanker veroorzaken. Dodelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen: 201-264-273-280-305+351+338-310

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Na het werken met dit product … grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Klein etiket
Klein etiket iPad

MSDS-sheet

 

translate »