STOF Taurine

 

 

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: C2H7NO3S
Molecuulmassa: 125.14  g/mol
 H-zinnen
H: 315-319-335
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P-zinnen
P:261-280.3-305+351+338
Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden. Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
EXPERIMENTEN
FILMS
QUIZZEN
SPELLEN
CARTOON
ANIMATIES SIMULATIES
APPS
WEB2.0
KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »