Kies pagina               

Propaan-1-amine

STOF

wolfram

STOCKBEHEER
Formule:C3H9N
Molecuulmassa: 59,11 g/mol

wikipedia

H-zinnen: 225-290-302-311-314-331

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk bij inslikken. Giftig bij contact met de huid. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Giftig bij inademing.

P-zinnen:210-280.1+3+7-301+330+331-302+352-304+340-305+351+338-403+235

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen en in afzuigkast werken. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Klein etiket
Klein etiket iPad

MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »