Ijzer(II)chloride

STOF

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: FeCl2
Molecuulmassa: 126,75 g/mol

H-zinnen: 302-315-318
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
P -zinnen: 280.1+3-301+312-302+352-305+351+338

Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

COS-brochure

Klein etiket
Klein etiket iPad

 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

Aanmelden

20 − 3 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »