Ethaanamine

STOF

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: C2H7N
Molecuulmassa: 45.09 g·mol−1

wikipedia

H-zinnen: 220-319-335

Zeer licht ontvlambaar gas. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P-zinnen: 210-280-301+330+331-302+352-305+351+338

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

Klein etiket
Klein etiket iPad

 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

Aanmelden

4 × 1 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »