Hexaan

 

STOF HEXAAN

wolfram

STOCKBEHEER

Formule: CH3-(CH2)4-CH3

Molecuulmassa: 86,18
Plaats in de stock: 52C

wikipedia

H-zinnen
H 225-361f-304-373-315-336-411 Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan mogelijks de vruchtbaarheid schaden. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen
P 210-240-273-301+310-331-302+352-403+235 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. Opslag- en opvangreservoir aarden. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »