Trichloorazijnzuur

 

STOF TRICHLOORAZIJNZUUR

wolfram

STOCKBEHEER

Formule:Cl3CCOOH
Molecuulmassa:163,39
Plaats in de stock: 37A

wikipedia

H-zinnen
H 314-410 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen
P 273-280.1+3+7-301+330+331-305+351+338 Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen en in afzuigkast werken. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

Klein etiket
KLein etiket iPad
Groot eiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »