Hexaan-1,6-diamine

 

STOF HEXAAN-1,6-DIAMINE

wolfram

STOCKBEHEER

Formule: H2N(CH2)6NH2
Molecuulmassa:116,21
Plaats in de stock:34A

wikipedia

H-zinnen
H 312-302-335-314 Schadelijk bij contact met de huid. Schadelijk bij inslikken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P-zinnen
P 280.1+3-301+330+331-302+352-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »