Nitrilotriazijnzuur

 

STOF NITRILOTRIAZIJNZUUR

wolfram

STOCKBEHEER

Formule: N(CH2COOH)3
Molecuulmassa: 191,14
Plaats in de stock: 21A

wikipedia

H-zinnen
H302-319 Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P-zinnen
P301+312-305+351+338 Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »