Titriplex oplossing A

 

STOF TITRIPLEX OPLOSSING A

wolfram

STOCKBEHEER

Formule: /
Molecuulmassa: /
Plaats in de stock: 21A

wikipedia

H-zinnen
H319-412 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen
P273-P305+351+338 Voorkom lozing in het milieu. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. blijven spoelen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »