Pancreatine

STOF PANCREATINE

wolfram

STOCKBEHEER

Formule: /
Molecuulmassa: /
Plaats in de stock: 36A

wikipedia

H-zinnen
H319-335-315-334 Beroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan bij inademing allergie-astmastmptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

P-zinnen
P280.1+3-302+352-304+341-305+351+338-342+311 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na inademing: Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. Bij ademhalingssymptomen: een intigifcentrum of een arts raadplegen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »