Kaliumpyrosulfiet

STOF KALIUMPYROSULFIET

wolfram

STOCKBEHEER

Formule: K2S2O5
Molecuulmassa: 222,33
Plaats in de stock: 17A

H-zinnen
H318-335-EUH031 Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Vormt giftig gas in contact met zuren.
P-zinnen
P305+351+338-312 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »