Kaliumperoxodisulfaat

STOF KALIUMPEROXODISULFAAT

wolfram

STOCKBEHEER

Formule: K2S2O8
Molecuulmassa: 270,33
Plaats in de stock: 17B

wikipedia

H-zinnen
H272-302-319-335-315-334-317 Kan brand bevorderen; oxidered. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan een allergische huidirritatie veroorzaken.

P-zinnen
P210-280.1+3-305+351+338-302+352-304+340 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/ hete oppervlakken. -Niet roken. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na inadming: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »