Cadmiumchloride

STOF CADMIUMCHLORIDE

wolfram

STOCKBEHEER Formule: CdCl2.H2O
Molecuulmassa: 201,32
Plaats in de stock: 14Cwikipedia

H-zinnen
H 350-340-360FD-330-301-372-410  Kan kanker veroorzaken. Kan genetische schade veroorzaken. Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. Dodelijk bij inademing. Giftig bij inslikken. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.P-zinnen
P 201-260-273-281-301+310-304+340  Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

COS brochure

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »