Ammoniumcitraat

STOF AMMONIUMCITRAAT

wolfram

STOCKBEHEER

Formule: C6H17N3O7
Molecuulmassa: 243,22
Plaats in de stock: 13C

H-zinnen
H319-335-315 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie.

P-zinnen
P280-302+352-304+340-305+351+338-309+311  Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »