Ijzersulfaat

STOF IJZERSULFAAT

wolfram

STOCKBEHEER

Formule:FeSO4
Molecuulmassa: 151,9
Plaats in de stock: 16B

wikipedia

H-zinnen
H 302-319-315  Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie.

P-zinnen
P 301+312-302+352-305+351+338  NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »