STOF Cyclohexylamine

 

 

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: C6H13N
Molecuulmassa: 99,17 g/mol
 H-zinnen
H: 226-361f-312-302-314
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan mogelijks de vruchtbaarheid schaden. Schadelijk bij contact met de huid. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
P-zinnen
P:210-280-302+352-301+330+331-305+351+338
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
EXPERIMENTEN
FILMS
QUIZZEN
SPELLEN
CARTOON
ANIMATIES SIMULATIES
APPS
WEB2.0
KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »