Chroom(VI)dioxide

STOF

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: CrO3
Molecuulmassa: 99,99 g/mol

 


 

H-zinnen: 271-350-340-361f-330-311-301-372-314-334-317-410

Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend. Kan kanker veroorzaken. Kan genetische schade veroorzaken. Kan mogelijks de vruchtbaarheid schaden. Dodelijk bij inademing. Giftig bij contact met de huid. Giftig bij inslikken. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P -zinnen: 201-273-280.1+3-301+330+331-304+340-305+351+338

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

COS-brochure

Klein etiket
Klein etiket iPad

 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

Aanmelden

2 + twintig =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »