STOF

Chinoline

 

wolfram

STOCKBEHEERC5H12O
Formule : C9H7N
Molecuulmassa: 129.16 g/mol
 H-zinnen
H:350-341-312-302-319-315-411
Kan kanker veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. Schadelijk bij contact met de huid. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P-zinnen
P:201-273-302+352-305+351+338-308+313
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
EXPERIMENTEN
FILMS
QUIZZEN
SPELLEN
CARTOON
ANIMATIES SIMULATIES
APPS
WEB2.0
KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »